STRONA GŁÓWNA

 

 

 
REKRUTACJA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH SP 33

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33
w  SOSNOWCU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu, ul. S. Starzyńskiego 41, uprzejmie informuje, iż zapisy na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:

a)    2 maja - 17 maja - Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły;

b)    18 maja -  Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

c)    19 maja -  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

d)    do 24 maja - Rodzice/opiekunowie prawni/ potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu

e)     25 maja - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

Terminy postępowania uzupełniającego

a)    25 maja - 21 czerwca - Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły;

b)    22 czerwca - 27 czerwca -  Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

c)    28 czerwca -  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

d)    do 30 czerwca - Rodzice/opiekunowie prawni/ potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu

e)     1 lipca - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

 

 Formularze do pobrania tutaj (lub w sekretariacie szkoły od 2 maja):

 

- ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE Szkoły Podstawowej nr 33

 

- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Szkoły Podstawowej nr 33

 

 

I.

Zgodnie z art.133. ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Informujemy więc Rodziców przyszłorocznych uczniów klas I, że Zgłoszenie przyjęcia dziecka 7-letniego zamieszkałego w obwodzie oraz Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego zamieszkałego w obwodzie do klasy pierwszej szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły – od 2 maja 2017 roku. (o zwrot prosimy do 18 maja 2017 r.).

II.

Zgodnie z art. 133 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) kandydaci do klasy I zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

III.

Zgodnie z art. 204 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017 r., poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 /2018 do I klas szkół podstawowych określa do 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący:

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 69 Prezydenta Miasta Sosnowca z dn. 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym. -

 

Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2017/18

Termin składania wniosków od 1 do 30 czerwca.

Szczegóły w regulaminie rekrutacji.
 

Wniosek

                   

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 www.zso6.neostrada.pl , All rights reserved.  Designed by: nolia