STRONA GŁÓWNA

 
     

STATUT

2019  r.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

zał.1

Plan realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych na rok szkolny 2018/2019

zał.2.

Diagnoza czynników chroniących oraz czynników ryzyka
 

2018/2019
załącznik 1

załącznik 2

      2018  r.

Program adaptacyjny dla klasy I

Program adaptacyjny dla klasy IV

2019/2020

2019/2020

CEREMONIAŁ SZKOLNY


REGULAMINY
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego Librus Synergia 2019/2020
Regulamin oceniania zachowania 2019/2020
Regulamin monitoringu wizyjnego 2019/2020
REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI
ZASADY KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

załączniki:

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU
REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

DLA NAUCZYCIELI
REGULAMIN PRACY
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 2018  r.
KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELI
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
   

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA

WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH

2018  r.
PROCEDURY SZKOLNE  

Procedury postępowania z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym:
1. Procedura postępowania z uczniem agresywnym
2. Procedura postępowania z uczniem wagarującym
3. Procedura postępowania z uczniem łamiącym dyscyplinę szkolną
    - stosującym wulgaryzmy
    - notorycznie utrudniającym pracę na lekcjach
    - palącym papierosy
    - dopuszczającym się kradzieży
4. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
    przestępczością i demoralizacją
5. Procedura postępowania z dzieckiem z ADHD
6. Procedura postępowania z dzieckiem z Zespołem Aspergera
7. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy
8. Procedura postępowania w przypadku nagłego „zniknięcia” ucznia ze szkoły

 Inne procedury stosowane w szkole:
1. Procedura kontaktów z rodzicami
2. Procedura postępowania z rodzicami niedostatecznie wywiązującymi się ze swych obowiązków

    wobec dzieci
3. Procedura udzielania uczniowi pierwszej pomocy i pomocy medycznej na terenie szkoły
4. Procedura postępowania szkoły w przypadku wyjazdu rodziców ucznia za granicę
5. Procedura szkolna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia
5a. Warunki skutecznej interwencji po próbie samobójczej ucznia
6. Procedura udzielania uczniom pomocy materialnej
7. Procedura postępowania z uczniem niedosłyszącym
8. Procedura postępowania w sytuacji konieczności zawiadomienia bliskich o śmierci

    ucznia/nauczyciela
9. Procedura postępowania w przypadku zwalniania ucznia z zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO

PROCEDURA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ

(TZW. NAUCZANIE DOMOWE)

PROCEDURA WPROWADZANIA INNOWACJI I EKSPERYMENTÓW

 
       
EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2010/2011 2011/2012 2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Projekt    

Sprawozdania