DOKUMENTY

     

STATUT

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

zał.1

Plan realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020

zał.2.

Diagnoza czynników chroniących oraz czynników ryzyka
 


załącznik 1

załącznik 2

Program adaptacyjny dla klasy I

Program adaptacyjny dla klasy IV

CEREMONIAŁ SZKOLNY


REGULAMINY

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego Librus Synergia

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin monitoringu wizyjnego

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI

ZASADY KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM


załączniki:

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRACY

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

  2018  r.

KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELI

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

 
     

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA

WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH

.

2018  r

PROCEDURY SZKOLNE

   

Procedury postępowania z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym:
1. Procedura postępowania z uczniem agresywnym
2. Procedura postępowania z uczniem wagarującym
3. Procedura postępowania z uczniem łamiącym dyscyplinę szkolną
    - stosującym wulgaryzmy
    - notorycznie utrudniającym pracę na lekcjach
    - palącym papierosy
    - dopuszczającym się kradzieży
4. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
    przestępczością i demoralizacją
5. Procedura postępowania z dzieckiem z ADHD
6. Procedura postępowania z dzieckiem z Zespołem Aspergera
7. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy
8. Procedura postępowania w przypadku nagłego „zniknięcia” ucznia ze szkoły

 Inne procedury stosowane w szkole:
1. Procedura kontaktów z rodzicami
2. Procedura postępowania z rodzicami niedostatecznie wywiązującymi się ze swych obowiązków

    wobec dzieci
3. Procedura udzielania uczniowi pierwszej pomocy i pomocy medycznej na terenie szkoły
4. Procedura postępowania szkoły w przypadku wyjazdu rodziców ucznia za granicę
5. Procedura szkolna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia
5a. Warunki skutecznej interwencji po próbie samobójczej ucznia
6. Procedura udzielania uczniom pomocy materialnej
7. Procedura postępowania z uczniem niedosłyszącym
8. Procedura postępowania w sytuacji konieczności zawiadomienia bliskich o śmierci

    ucznia/nauczyciela
9. Procedura postępowania w przypadku zwalniania ucznia z zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO

 

PROCEDURA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ

(TZW. NAUCZANIE DOMOWE)

 

PROCEDURA WPROWADZANIA INNOWACJI I EKSPERYMENTÓW

 
 
       

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Projekt    

Sprawozdania