STRONA GŁÓWNA

 

 

STATUT

 

2016-09-15

PLAN PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W ZSO nr 6 

 

 

załącznik

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

 KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33

karty:

kl I       kl. II      kl. III    zach+  zach-

  

 
     
     
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2016/2017
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  
   
REGULAMINY  
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA ZACHOWANIA  UCZNIÓW KLAS I – III
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV- VI  i GIMNAZJUM
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI

ZASADY KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH, OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW UCZNIOWSKICH NA DUŻEJ PRZERWIE
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

załączniki:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNÓW SZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
DLA NAUCZYCIELI  
REGULAMIN PRACY - nowelizacja IX 2012
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELI
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
PROCEDURY SZKOLNE

Procedury postępowania z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym:
1. Procedura postępowania z uczniem agresywnym
2. Procedura postępowania z uczniem wagarującym
3. Procedura postępowania z uczniem łamiącym dyscyplinę szkolną
    - stosującym wulgaryzmy
    - notorycznie utrudniającym pracę na lekcjach
    - palącym papierosy
    - dopuszczającym się kradzieży
4. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
    przestępczością i demoralizacją
5. Procedura postępowania z dzieckiem z ADHD
6. Procedura postępowania z dzieckiem z Zespołem Aspergera
7. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy
8. Procedura postępowania w przypadku nagłego „zniknięcia” ucznia ze szkoły

 Inne procedury stosowane w szkole:
1. Procedura kontaktów z rodzicami
2. Procedura postępowania z rodzicami niedostatecznie wywiązującymi się ze swych obowiązków

    wobec dzieci
3. Procedura udzielania uczniowi pierwszej pomocy i pomocy medycznej na terenie szkoły
4. Procedura postępowania szkoły w przypadku wyjazdu rodziców ucznia za granicę
5. Procedura szkolna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia
5a. Warunki skutecznej interwencji po próbie samobójczej ucznia
6. Procedura udzielania uczniom pomocy materialnej
7. Procedura postępowania z uczniem niedosłyszącym
8. Procedura postępowania w sytuacji konieczności zawiadomienia bliskich o śmierci

    ucznia/nauczyciela
9. Procedura postępowania w przypadku zwalniania ucznia z zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO

PROCEDURA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ

(TZW. NAUCZANIE DOMOWE)

PROCEDURA WPROWADZANIA INNOWACJI I EKSPERYMENTÓW

 
PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO OBOWIĄZUJĄCE W ZSO 6

na n-la kontraktowego

na n-la

mianowanego

na n-la

dyplomowanego

 
       
EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2010/2011 2011/2012 2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Projekt    

Sprawozdania