STRONA GŁÓWNA
 

Lata 19001919

Historia powstania szkoły  sięga początków XX wieku. W 1899 roku powstał plan budowy szkoły powszechnej w Niemcach (dawna nazwa Ostrów Górniczych) z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych.  W 1900 roku Warszawskie Towarzystwo  postanowiło wybudować w górniczej osadzie Niemce szkołę dla dzieci swych pracowników. Była  ona  przeznaczona  dla  dzieci  górników  tutejszych kopalń "Feliks", "Dorota", "Lilit" i "Kazimierz". Szkoła przyjęła nazwę Gminna Oddziałowa Szkoła Ludowa Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych w Niemcach.

Nie ma dokładnej daty rozpoczęcia działalności przez szkołę wiadomo tylko, że pierwszym ważnym wydarzeniem z życia szkoły jest objęcie funkcji kierownika placówki przez pana  S. Iżyckiego. Niemce znajdowały się pod zaborem rosyjskim i pod carską administracją, nauka odbywała się w języku rosyjskim. W roku 1905 wybucha strajk uczniów zorganizowany przez samego dyrektora – pana Iżyckiego, który zyskuje sobie miano patrioty, społecznika i przyjaciela młodzieży.  Uczniowie na znak protestu niszczą portrety cara   i biorą udział w manifestacji.   

Wprowadzenie języka polskiego do szkoły następuje w roku 1916, co jest prawdopodobnie spowodowane skutkiem wydarzeń w Rosji.  Organizacyjnie w skład szkoły wchodziły szkoły dwuklasowe "Pod lasem" (blisko kop. "Dorota"), "u Galota", na Feliksie i w Grabocinie. Kierownictwo było wspólne, uczyli ci sami nauczyciele. Po śmierci dyrektora Iżyckiego na krótko funkcję kierownika obejmuje jego żona Waleria Iżycka. Prowadzi ona szkołę do 1919 roku. Nauka odbywa się w szkole w systemie siedmioklasowym.

 

Lata 19201939

 • 1920 — kierownikiem szkoły zostaje pan Władysław Jabłoński

 • 1923 — kierownictwo w szkole obejmuje Feliks Żak

 • 1931 — ze składek zebranych od społeczeństwa ufundowany zostaje sztandar szkolny, który przez czas okupacji przechowywał proboszcz tutejszej parafii – ks. Stanisław Kowalski. W dokumentach z roku szkolnego 1929/30  pojawia się po raz pierwszy w nazwie szkoły imię Adama  Mickiewicza

 • 1932 — nowym kierownikiem placówki zostaje Franciszek Szeleźnik

 • 1939 — rozpoczęcie II wojny światowej. W planowanym dniu rozpoczęcia roku szkolnego dzieci nie mogły przyjść do szkoły. W roku szkolnym  1939/40 nauka w ogóle nie odbywała się.

Lata 19401964

 • 1940 władze niemieckie otwarły szkołę, która nosiła nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania w Niemcach, powiat Bendsburg (Będzin)

 • 1941—szkoła zostaje przekształcona w obóz dla jeńców angielskich, a następnie w koszary dla stacjonujących oddziałów armii niemieckiej. Całe podwórze i ogród szkolny otoczony został parkanem z drutu kolczastego. Natomiast dzieci przeniesione zostały do szkoły w Maczkach, a potem w Kazimierzu

 • 1945 wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej . 1 kwietnia oddano do użytku trzy klasy lekcyjne i pokój nauczycielski. Remont szkoły wykonywała kopalnia „Kazimierz – Juliusz”, która od tej pory objęła patronat nad szkołą i otoczyła ją opieką materialną. Dzieci mogły przystąpić do nauki, jednak odbywała się ona tylko co drugi dzień.  Do września 1945 roku odremontowano resztę sal lekcyjnych oraz przebudowano klatkę schodową z drewnianej na betonową. Po wojnie kierownictwo szkoły objęła Stanisława Kwiatek

 • 1945 — dyrektorem zostaje Władysław Bachowski

 • 1948 — zmiana na stanowisku dyrektora—objęcie tej funkcji przez Franciszka Domagałę (w latach 1950—1951 w zastępstwie męża obowiązki jego pełni Natalia Domagała)

 • 1955 — nadanie szkole imienia Marcelego Nowotki

 • 1962 — zmiana systemu nauczania z siedmioklasowego na ośmioklasowy

 • 1964 — wybudowanie nowego budynku, do którego przenosi się ówczesna podstawówka.

SZKOŁA TYSIĄCLECIA

Lata 19641978

 • 1964 — wybudowanie nowego budynku w ramach programu „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Otwarcie nowej szkoły było poprzedzone wielką uroczystością, na którą przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych na czele z przewodniczącym Komitetu Centralnego Edwardem Gierkiem, a także członkowie dyrekcji Kopalni „Kazimierz – Juliusz”. W uroczystości udział wzięli również nauczyciele, uczniowie oraz miejscowa ludność. Pierwsze zajęcia dydaktyczne odbyły się w styczniu 1964 roku. Szkoła została wyposażona w nowy sprzęt: stoliki, krzesła, tablice i inne. Jeżeli chodzi o grono pedagogiczne to część nauczycieli przeszła z poprzedniej szkoły, a część została nowo przyjęta. Kadra pedagogiczna liczyła wtedy siedemnastu nauczycieli

 • 1970 — kierownictwo w szkole obejmuje Helena Kabat

 • 1973 — zmiana na stanowisku dyrektora—objęcie tejże funkcji przez Adama Budzowskiego

 • 1978 — wprowadzenie w życie reformy systemu nauczania . Zajęcia obowiązkowe dla  pierwszych klas powszechnej, ogólnokształcącej szkoły dziesięcioletniej wynosiły wówczas 24 godziny tygodniowo, a zajęcia dodatkowe 6 – 9 godzin w tygodniu. Innym ważnym wydarzeniem dla szkoły, w roku 1978, było zorganizowanie Izby Pamięci Narodowej.

 • Lata 19791991

  • 1979 w roku szkolnym 1979/80 obowiązki dydaktyczno – wychowawcze pełniło czternastu nauczycieli. Wówczas w tutejszej szkole pobierało naukę 292 uczniów

  • 1980 — wyróżnienie szczepu harcerskiego Dyplomem Przewodniczącego Rady Państwa za czyn na 35 – lecie PRL. Szczep harcerski liczył wówczas 251 członków, w tym 152 harcerzy     i 99 zuchów. Kadrę instruktorską stanowiło 3 nauczycieli i 8 drużynowych. W tymże roku pracowało pięć drużyn harcerskich i trzy drużyny zuchowe. Szczep posiadał  własną harcówkę, w której odbywały się wszystkie imprezy zgodnie  z terminarzem. W roku szkolnym 1980/81 dwudziestu harcerzy brało udział  w konkursie „Azymut – Węgiel”  i otrzymali oni wyróżnienie oraz pamiątkowe plakietki przyznawane przez redakcję „Świata Młodych”

  • 1981 — zmiany w organizacji roku szkolnego. Nowy rok szkolny zaczynał się dla wszystkich  01września, a kończył 30 czerwca. Ferie zimowe miały się odbywać wówczas w tym samym terminie dla całego szkolnictwa. Wprowadza się także pięciodniowy system  nauki

  • 1986 — rozszerzenie rejonu o osiedle Wagowa II. Zmiany takie wiązały się ściśle ze zmianami organizacyjnymi w szkole tj. obsadą nauczycieli, przydziałem pomieszczeń. Dotychczas w szkole pracowało 25 nauczycieli, w tym 20 na pełnych etatach (stan na dzień   25 czerwca 1986 roku). Natomiast naukę pobierało 394 uczniów w 14 oddziałach szkolnych oraz 60 sześciolatków w dwóch oddziałach przedszkolnych. Od roku szkolnego 1986/87 miały istnieć cztery klasy pierwsze (dotychczas były tylko dwie) oraz trzy oddziały przedszkolne

  • 1986 — zmiany w programie nauczania. Wprowadza się wówczas do klasy VIII nowe programy z fizyki, języka rosyjskiego, zaś do klasy VI praktyki uczniowskie

  • 1990 — utworzenie w szkole etatu pedagoga szkolnego. W roku szkolnym 1990/91 kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 33 liczyła już 33 nauczycieli przedmiotowych, czterech nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz dwóch bibliotekarzy i dwóch wychowawców świetlicy. W roku 1990 do szkoły uczęszczało ponad siedmiuset uczniów. Znaczny przyrost liczby uczniów spowodował, iż zajęcia odbywały się na dwie zmiany.

  Lata 19922005

  • 1992 — znacząca data dla Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 1992 roku zainaugurował wizytator Kuratorium  Oświaty       i Wychowania mgr Andrzej Kręgiel, który wyjaśnił, iż powodem jego wizyty jest zmiana na stanowisku dyrektora. Wtedy też przedstawił on kadrze pedagogicznej nowego dyrektora – Annę Woszczek. Pani Anna Woszczek objęła stanowisko  dyrektora 1 września 1992 roku w wyniku konkursu na dyrektorów szkół

  • 1995 — utworzenie drugiego etatu vice dyrektora, który objęła Elżbieta Targosz

  • 1996 — wręczenie szkole odnowionego sztandaru przez Krąg Seniorów ZHP „ Korzenie”

  • 1996 — jubileusz, którym była 95 – rocznica istnienia szkolnictwa w Ostrowach Górniczych. Patronem szkoły zostaje Adam Mickiewicz. Uroczystość odbyła się 11 marca 1996 roku, program jej był bardzo różnorodny. Po oficjalnym nadaniu imienia szkole zaczęła się część artystyczna. Uczniowie klasy V wystawili fragmenty „Pana Tadeusza”, a uczniowie z klasy VII przygotowali spektakl pt. „Dziady” Adama Mickiewicza. Po części oficjalnej zaproszeni goście zwiedzali galerię, po której byli oprowadzani przez panią dyrektor Annę Woszczek. Od czasu tejże uroczystości placówka nosi nazwę: „Szkoła Podstawowa nr 33 im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu”

  • 1999 — reforma systemu edukacji. Utworzenie sześcioklasowej szkoły podstawowej

  • 2001 — obchody 100 rocznicy istnienia placówki. Uroczystość odbyła się 27 stycznia 2001 roku. Obchodom jubileuszu towarzyszyły imprezy: zwiedzanie Izby Tradycji i Pamięci, wystawa prac plastycznych dzieci oraz galeria zdjęć. Natomiast po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej odbył się w szkole zjazd absolwentów

  • 2001 — od 1 września tego roku obecna szkoła podstawowa zostaje połączona ze szkołą specjalną. W związku z połączeniem placówek zostaje utworzony Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

  • 2005 — utworzenie klasy integracyjnej

  • 2005 — już 105 lat minęło od powstania szkoły. 10 grudnia 2005 roku -  jubileuszowa uroczystość i kolejny zjazd absolwentów

  • 2009  powstanie Gimnazjum nr 27 z Oddziałami integracyjnymi

  • 2010  obchody 115 Rocznicy istnienia szkolnictwa w Ostrowach Górniczych