STRONA GŁÓWNA

 

 

Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dot. diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 
Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie.

    Rok szkolny 2013/2014

TEMAT: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”  

Szkolny koordynator programu – mgr Dorota Adamczyk / nauczyciel historii

Nauczyciele wspomagający – mgr Agnieszka Król, mgr Małgorzata Rejdych,  mgr Jakub Wiśniewski

 

1.1  Cel ogólny

Celem programu „W zdrowym ciele zdrowy duch” jest:

1. zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia,

2. kształtowanie zasad aktywnego stylu życia,

3.  uświadomienie uczniom wpływu odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru oraz zbilansowanej diety na jakość życia.

 

1.2  Cele szczegółowe

2.  Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania się.

3.  Nauczenie uczniów prawidłowego bilansowania swojej diety.

4.  Aktywny styl życia – moda na całe życie. Kształtowanie aktywności fizycznej i zrozumienie jej wpływ na nasze zdrowie.

5.  Zrozumienie wpływu właściwych wyborów na swoje zdrowie

 

1.3    Adresaci projektu

ZSO nr 6 – Gimnazjum nr 27, Szkoła Podstawowa nr 33 (klasy V, VI, VI s).

 

1.4    Struktura projektu

Szczegółowe cele projektu realizowane będą na zajęciach warsztatowych oraz na ścieżce edukacyjnej „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Na bieżąco prowadzona będzie gazetka szkolna informująca uczniów o poszczególnych etapach projektu oraz prezentująca zdobytą przez uczniów wiedzę.

Projekt zakończy festyn rodzinny połączony z „Zielonymi straganami”– termin realizacji 31.05.2013 r.
 

Zadania dla poszczególnych klas do zrealizowania na godzinach wychowawczych lub dodatkowych zajęciach z uczniami

Lp.

Zadania/ tematy do zrealizowania

Klasy

Termin

1.

„Składniki odżywcze oraz ich podstawowe funkcje” – zajęcia warsztatowe. Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania się

wszystkie klasy

 

(godzina wychowawcza)

do 15 kwietnia

2.

„Składniki odżywcze oraz ich podstawowe funkcje” – wykonanie ulotek informacyjnych

klasa III a

do 15 kwietnia

3.

„Etykieta źródłem informacji” – Czy wiesz, co jesz? – wykonanie gazetki szkolnej

klasa I a

do 30 kwietnia

4.

Trzymaj formę – konkurs na najlepszy plakat / min. 1 plakat z każdej klasy

wszystkie

(plastyka)

do 15 maja

5.

Aktywny styl życia moda na całe życie. Kształtowanie aktywności fizycznej i zrozumienie jej wpływ na nasze zdrowie – prezentacja multimedialna

klasa 6

do 20 maja

6.

Przygotowanie zawodów sportowych – dni sportu

klasa II a

dni sportu

7.

Spotkanie z higienistką szkolną. Rozmowa na temat zagrożeń przy nieprawidłowym odżywianiu się.

wszystkie klasy

uzgadnia higienistka szkolna

8.

„Moja forma – wydolność i sprawność fizyczna”

wszystkie klasy

(wych. fiz.)

uzgadniają nauczyciele w-f

9.

„Nie wszystko zdrowe, co lubimy”. Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania się

klasy młodsze

(1 – 4)

uzgadniają wychowawcy

10.

„Kącik kulinarny – zdrowe jedzenie” – przygotowywanie przepisów na gazetkę szkolną (pomoc rodziców)

klasa 5

 

 

1.5       Realizacja projektu

Projekt realizowany jest z użyciem metod aktywizujących, z zachowaniem cyklu uczenia się przez doświadczanie. Nauczyciel odgrywa rolę doradcy, koordynatora wspierającego młodzież, a nie osoby kontrolującej

    Rok szkolny 2012/2013

W ramach programu „Trzymaj formę” nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny „W zdrowym ciele zdrowy duch”.  Program przewidziany jest dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz I,II i III gimnazjum.

Realizując projekt uczniowie powinni nabyć umiejętność prowadzenia zdrowego stylu życia, poszerzyć swoje wiadomości na temat zdrowego żywienia, nabyć umiejętności zbilansowania diety oraz rozumieć wpływ aktywności fizycznej na całokształt życia.

Uczniowie powinni nabyć umiejętności utrzymywania zdrowego stylu życia i świadomego dokonywania wyborów. Powinni również przy wyborze produktów spożywczych zwracać uwagę na etykietę.

Wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców zapraszamy na stronę internetową www.trzymajforme.pl. Bieżące informacje będą się ukazywać także na gazetce szkolnej „Trzymaj formę”.

Więcej informacji na temat projektu udziela p. Dorota Adamczyk oraz p. Jakub Wiśniewski.

 

 Programem „Trzymaj formę” zostały objęte klasy gimnazjalne oraz 6a i 6b

Biorąc udział w tym programie uczniowie powinni nabyć umiejętność prowadzenia zdrowego stylu życia, poszerzyć swoje wiadomości na temat zdrowego żywienia, nabyć umiejętności zbilansowania diety oraz rozumieć wpływ aktywności fizycznej na całokształt życia.

Uczniowie powinni nabyć umiejętności utrzymywania zdrowego stylu życia i świadomego dokonywania wyborów. Powinni również przy wyborze produktów spożywczych zwracać uwagę na etykietę.

 

 W ramach programu odbywały się pokazy i ćwiczenia.

 

- W ramach prawidłowego zbilansowania diety uczniowie brali udział w przygotowywaniu różnorodnych potraw: kanapki, sałatki warzywne i owocowe – „Zdrowie na talerzu”

- Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przeprowadzili próby szybkości, skoczności, gibkości, siły ramion, wytrzymałości oraz siły mięśni brzucha

- W ramach programu wprowadzono gimnastykę śródlekcyjną

- Uczniowie klas gimnazjalnych zostali wprowadzeni w tajniki jogi.

- Uczestnicy „Zielonej szkoły” (gimnazjum specjalne) biorą udział w przygotowywaniu menu – zbilansowana dieta

 

Powierzano młodzieży następujące zadania do wykonania:

 Uczniowie uczyli się obliczać wartości kaloryczne produktów oraz całych posiłków

Opracowywanie tras turystycznych po najbliższej okolicy. Po omówieniu znaczenia aktywnego wypoczynku uczniowie wykorzystując różnorodne źródła ( w tym własne doświadczenie) opracowywali trasy turystyczne: piesze i rowerowe. Opracowanie sposobów aktywnego wypoczynku z uwzględnieniem zabytków historycznych „Miejsca, które warto zobaczyć” (wykorzystanie materiałów zgromadzonych na lekcjach regionalizmu)

Wielu uczniów odbyło takie wycieczki a relację z nich wraz ze zdjęciami przedstawili na lekcji lub kółku historycznym.

Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej

Wykonanie piramid żywieniowych z wykorzystaniem m.in. produktów spożywczych. Po omówieniu na godzinach wychowawczych piramidy żywieniowej (co lubimy jeść a co powinniśmy jeść?), uczniowie na lekcjach plastyki wykonali prawidłowe piramidy. Następnie wywieszono plakaty na terenie szkoły

Prezentacje multimedialne

Klasy gimnazjalne wykonywały plakaty

Klasy 6 zostały podzielone na grupy. Każda grupa miała przydzielony temat, na który przygotowywała prezentację. Były to między innymi ulotki „Czy wiesz co jesz?”,

opracowania dotyczące wartości odżywczych różnych produktów, przepisy kulinarne, choroby związane ze złym odżywianiem. Po ocenieniu wartości merytorycznych prace uczniów zostały udostępnione młodzieży szkolnej

Ćw. fizyczne – wykonanie testów sprawnościowych i wysiłkowych. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobem wykonania prób harwardzkiej i Ruffiera, samodzielnie dokonywali pomiarów w różnych odstępach czasu

 

      Na terenie szkoły i klas wykonano szereg gazetek informacyjnych zarówno dotyczących właściwego żywienia jak i różnorodnych aktywnych form spędzania wolnego czasu. Uczniowie wykonali liczne prezentacje multimedialne, które udostępnili klasom nie biorącym udziału w programie.

 

Aby wyrobić w uczniach nowe nawyki żywieniowe, należy kontynuować takie zajęcia przez wiele miesięcy. Podobnie ze zmianą ich niestety negatywnego stosunku do codziennych ćwiczeń, czy wprowadzonych nowych elementów. Musimy nauczyć ich także samodzielnej kontroli