HARMONOGRAM NA ROK 2010/2011

 

MODUŁ – PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ RUCH I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

ORAZ AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO.

 

L.p.

Treści / Zadania

Procedury osiągania celów

Sposoby ewaluacji

 

Przewidywane efekty

Odpowiedzialni

Termin

1.

Organizacja życia kulturalnego uczniów

Akademie, wycieczki, dyskoteki, wyjścia do kina, teatru, muzeum

Według całorocznego harmonogramu uroczystości szkolnych

 

 • organizacja życia kulturalnego,
 • tworzenie miłego klimatu szkoły
 • integracja uczniów

Nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

2.

Integracja kl. I ze środowiskiem szkolnym

Pasowanie na ucznia kl. I

Scenariusz uroczystości

 

 

 

 

 

 

 • uczniowie stają się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej
 • integracja uczniów kl. I z całą społecznością szkolną

Wychowawca kl. I

- J. Klich

Wrzesień

3.

Organizacja śródrocznego wypoczynku dla dzieci

Organizacja wyjazdu na zieloną szkołę uczniów kl. III – 20 osób oraz uczniów klas specjalnych – 30 osób

Program zielonej szkoły

 

 

 

 

 

 • aktywne zagospodarowanie czasu
 • dbałość o kondycję fizyczną
 • wzbogacanie wiedzy

Nauczyciele (wych. kl. III oraz nauczyciele uczących w klasach specjalnych)

Maj

4.

Aktywne popołudnie - świetlica środowiskowo – socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka”

Organizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i socjoterapeutycznych

Zapisy w dzienniku, program pracy świetlicy, listy obecności – 30 uczniów

 • udział uczniów w zajęciach
 • aktywne spędzanie czasu wolnego

Socjoterapueci –

J. Piekarz, 

A. Stoińska

Wychowawcy –

I. Wąsowicz,

J. Grodecka,

B. Piątek,

A. Purchla,

J. Wiśniewski

 

Cały rok (codziennie od godz. 14:30 do 17:30)

5.

Podnoszenie kondycji fizycznej i dbałość o prawidłową sylwetkę ciała poprzez udział w zajęciach sportowych.

 

 

Gimnastyka korekcyjna

Dzieci uczestniczące w zajęciach, zapisy w dzienniku

 

 

 • korekta wad postawy

J. Wiśniewski

Cały rok

Piłka nożna

Dzieci uczestniczące w zajęciach – 18 uczniów

 

 

 • nauka zasad gry w piłkę nożną
 • nauka zasad gry fair play

M.  Mizgajski

 

Cały rok (raz w tygodniu 45 min)

Badminton

Dzieci uczestniczące w zajęciach – 13 uczniów

 • nauka zasad gry w badmintona
 • nauka zasad gry fair play

 

 

M.  Mizgajski

 

Cały rok (raz w tygodniu 45 min)

Koszykówka

Dzieci uczestniczące w zajęciach –21 uczniów

 • nauka zasad gry w koszykówkę
 • nauka zasad gry fair play

 

J. Wiśniewski

M.  Mizgajski

 

Cały rok (raz w tygodniu 45 min)

Aerobik

Dzieci uczestniczące w zajęciach –15 uczniów

 

 

 • podniesienie wydolności ogólnej
 • poprawa wyglądu sylwetki

M. Rejdych

Cały rok (raz w tygodniu 45 min)

Zajęcia taneczne

Dzieci z klas III – V uczestniczące w zajęciach – zapisy w dzienniku – 16 uczniów

 

 • nauka podstawowych kroków tańców towarzyskich

I. Wąsowicz

Cały rok (raz w tygodniu 45 min oraz wg potrzeb)

Koło teatralne

Dzieci uczestniczące w zajęciach – zapisy w dzienniku

 

 

 • rozwijanie zdolności aktorskich

A. Stroińska,

J. Grodecka

Cały rok (raz w tygodniu 45 min)

Koło plastyczne „Mały artysta”

Lista dzieci uczestniczących w zajęciach, zapisy w dzienniku

 

 

 

 • umożliwianie rozwijana zdolności twórczych
 • nabywanie umiejętności wyrażania swoich odczuć poprzez twórczość plastyczną

 

M. Kozioł

Cały rok

( raz w tygodniu po 90 min)

7.

Kultywowanie tradycji harcerskich

 

 

 

 

Gromada zuchowa „Leśni Władcy”

Dzieci uczestniczące w zajęciach – 20 uczniów

 

 

 • krzewienie idei harcerskich oraz wcielanie ich w życie codzienne

A. Król

Cały rok (raz w tygodniu 60 min)

8.

Aktywowanie rodziców uczniów do wspólnej rekreacji

Organizacja festynu „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”

Sprawozdanie z przebiegu festynu, zdjęcia

 • integracja rodziców ze społecznością szkolną
 • aktywność ruchowa poprzez zabawę

 

Nauczyciele

Maj / Czerwiec

9.

Sportowy Dzień Dziecka

Międzyklasowe konkurencje sportowe

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości, zdjęcia

 • nauka współpracy w drużynie
 • nauka zasad gry fair play

Nauczyciele w - f

Czerwiec

 

 

 MODUŁ –  PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE

 

L.p.

Treści / Zadania

Procedury osiągania celów

 

Sposoby ewaluacji

Przewidywane efekty

Odpowiedzialni

Termin

1.

Zdrowe odżywianie

Akcja „Szklanka mleka”

Listy dzieci pijących mleko – 85 uczniów

 

 

 • uczeń codziennie pije 0,25l mleka smakowego lub białego

 

M. Kozioł

Cały rok

Owoce w szkole

Dzieci z kl. I – III

·        uczeń spożywa owoce

 

 

A. Pietraszkiewicz

Cały rok

Propagowanie nawyku spożywania drugiego śniadania

Pogadanki w klasach nt. konieczności spożywania drugiego śniadania (wszystkie klasy)

 

 • uczeń ma drugie śniadanie (spożywanie śniadania na stołówce szkolnej 8:45 – 8:55)

 

Nauczyciele

Realizacja – cały rok

Dbamy o nasze zdrowie

 

Pogadanki na temat zdrowego odżywiania się

 • uczeń wzbogacił swoją wiedzę nt. zdrowego odżywiania

 

Wychowawcy klas

Kwiecień

2.

Kulturalne spożywanie posiłków

Wykonanie gazetek tematycznych na jadalni

 

Stworzenie przyjemnej atmosfery na jadalni

 • uczeń wie, że ważne jest miejsce spożywania posiłków

 

Wychowawcy świetlicy –

J. Piekarz,

M. Kozioł,

O. Chodakowska

Cały rok

MODUŁ – HIGIENA ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO

 

L.p.

Treści / Zadania

Procedury osiągania celów

Sposoby ewaluacji

 

 

Przewidywane efekty

Odpowiedzialni

Termin

1.

Higiena jamy ustnej

 

Pogadanki higienistki szkolnej nt. prawidłowego czyszczenia zębów,

udział uczniów w programie fluoryzacji zębów.

 

Umiejętność prawidłowego czyszczenia zębów i dbanie o higienę jamy ustnej – kl. I – III

 • uczeń potrafi prawidłowo szczotkować zęby i wie jak należy o nie dbać

 

Higienistka szkolna

Cały rok – według harmonogramu

„Zagadki dr Ząbka”

 

 

 

Prelekcje, pogadanki na temat higieny jamy ustnej, konkurs plastyczny – kl. I – III

 

 

 • wyrobienie nawyku konieczności dbania o higienę jamy ustnej

Nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz uczniowie

Grudzień

2.

Higiena okresu dojrzewania

Pogadanki na lekcjach WDŻ

 

 

 

Wyrobienie nawyku dbania o swój wygląd – kl. VI oraz kl. gim.

 • uczeń wie w jaki sposób należy dbać o swoją higienę

 

J. Piekarz

Na bieżąco

3.

Szczepienia uczniów

Pogadanki higienistki szkolnej nt. konieczności przestrzegania terminów szczepień

 

Wyrobienie nawyku przestrzegania kalendarza szczepień (wszyscy uczniowie)

 

 

 • uczeń pamięta o terminach swoich szczepień

 

Higienistka szkolna

Cały rok – według harmonogramu

4.

Higiena zdrowia psychicznego

Pogadanki i prelekcje dla rodziców i uczniów prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego (zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz pedagoga)

 

Wyrobienie nawyku dbania o swoje zdrowie psychiczne – kl. IV – VI oraz kl. gim.

 • uczeń wie gdzie i w jaki sposób może otrzymać pomoc

 

J. Kluska

D. Korolow

Na bieżąco – według potrzeb

5.

Poprawa warunków pracy uczniów

Zadbanie o wystrój klas szkolnych i korytarzy

 

 

 

 

Wyrobienie nawyku dbania o miejsce pracy

 • uczniowie dbają o swoje klasy, potrafią wykonać pracę na określony temat

Nauczyciele – wychowawcy klas oraz uczniowie

Cały rok

 

MODUŁ – PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ PROFILAKTYKĘ

 

L.p.

Treści / Zadania

Procedury osiągania celów

 

Sposoby ewaluacji

Przewidywane efekty

Odpowiedzialni

Termin

1.

Zapobieganie nałogom

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

 (wg harmonogramu)

Konkursy wiedzy, plastyczne – kl. IV – VI oraz kl. gim.

·        uczeń posiada wiedzę nt. zdrowotnych konsekwencji stosowania używek

 

Koordynatorzy programu –

A. Król, M. Kozioł oraz nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny

 

Akcja prowadzona od kwietnia 2011 do listopada 2011)

STOP używkom!

 

Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

Spotkanie z przedstawicielem policji na temat szkodliwości narkotyków

·        uczeń wykazuje postawę asertywną

O. Chodakowska,

M. Lipińska

Rok szkolny 2010/2011

 

 

 

 

 

2.

Profilaktyka zdrowotna

Tydzień Promocji Zdrowia

Przeprowadzenie przez wychowawców lekcji o tematyce prozdrowotnej.

„Zdrowy posiłek” – przygotowanie surówek, sałatek, kanapek.

Projekcja filmu nt. zdrowego odżywiania się.

Apel (klasy I-VI z wychowawcą przygotowuje inscenizację nt. zdrowia, uczniowie klas gimnazjalnych zaprezentują filmy o tym jak naprawdę dbamy o zdrowie podczas przerw)

 • uczeń potrafi prawidłowo się odżywiać
 • uczeń prowadzi aktywny styl życia

Nauczyciele oraz uczniowie

 

 

Kwiecień

Konkurs plastyczny

na Logo programu „Zdrowy świat – lepszy świat”

Wykonanie przez uczniów prac plastycznych przedstawiających założenia   ŚSPZ oraz założenia programu „Zdrowy świat – lepszy świat”

 

        ·            uczeń zna założeniaŚSPZ oraz założenia programu „Zdrowy świat – lepszy świat”

 

O. Chodakowska,

M. Lipińska

Kwiecień

„Moja forma – wydolność i sprawność fizyczna”

Testy sprawdzające sprawność fizyczną uczniów – kl. IV – VI oraz kl. gim.

 

 

 • uczeń wie w jaki sposób kształtować swoją aktywność fizyczną

 

D. Adamczyk,

A. Król,

J. Wiśniewski oraz wychowawcy klas

 

Marzec

„Ratujemy i uczymy ratować”

Nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, uczniowie  kl. II

 

 

 

 • uczeń ma świadomość jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy
 • uczeń zna zasady udzielania pierwszej pomocy

G. Pniak

Cały rok

„STOP agresji”

Apel, dyżury uczniowskie prowadzone na dużej przerwie, spotkanie z policjantem oraz pogadanki na godz. wychowawczych – kl. IV – VI oraz kl. gim.

 • uczeń reaguje i nie jest obojętny na zachowania agresywne

H. Haberko,

J. Kluska, nauczyciele

Apel - listopad

Dyżury – cały rok

Pogadanki – grudzień/

styczeń

Spotkanie z policjantem – luty

„Dzień bez przemocy”

Apel, plakaty (wszystkie klasy)

 • uczeń potrafi rozwiązywać swoje sprawy nie stosując przy tym agresji

 

Nauczyciele oraz uczniowie

Czerwiec

3.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowych

„Bezpiecznie poruszamy się po drodze”

Konkurs plastyczny, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, spotkanie z policjantem – kl. I – III

 

 • uczeń wie jak należy zachować się na drodze

 

Nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz uczniowie

Wrzesień

4.

Edukacja zdrowotna

Realizacja tematów z zakresu zdrowia na lekcjach

Wykonanie „Dekalogu zdrowego stylu życia” -ekspozycja prac na korytarzu szkolnym.

„Mogę inaczej”- komiks na temat czynnej formy spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 

 

 

 • uczeń ma świadomość jak ważne są wszystkie aspekty naszego życia w kontekście zdrowia

Nauczyciele i uczniowie

I semestr