„ZDROWY ŚWIAT – LEPSZY ŚWIAT”

 

KONTYNUACJA PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA

2012 - 2015

W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE”

 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6

 ul. STARZYŃSKIEGO 41

41-215 SOSNOWIEC

 

  KOORDYNATORZY: OLGA CHODAKOWSKA I MARTA LIPIŃSKA      

          

HARMONOGRAM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

MODUŁ – ŻYJMY BEZPIECZNIEJ

 

L.p.

Treści

Formy realizacji

Przewidywane efekty

Osoby odpowiedzialne

 

Termin

1.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

- szkolenia dla nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy,

- wyodrębnienie zespołu n-li do udzielania pierwszej pomocy,

- zajęcia edukacyjne dla uczniów z udzielania pierwszej pomocy,

- doposażenie apteczek pierwszej pomocy

Uczeń:

- ma świadomość jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy,

- zna zasady udzielania pierwszej pomocy,

- wie jak wyposażyć apteczkę pierwszej pomocy

 

J. Wiśniewski,

M. Mizgajski,

A. Szczepańska,

J. Piekarz,

D. Grabołus,

O. Chodakowska,

M. Lipińska,

Higienistka szkolna

 

Cały rok szkolny

2.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE ORAZ PODCZAS SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

- spotkanie z policjantem w klasach O –III,

- zajęcia edukacyjne szkoła podstawowa i gimnazjum,

- praktyczne zajęcia w klasach – przejście dla pieszych, skrzyżowanie,

- praktyczne zajęcia podczas wycieczek szkolnych i wyjazdów na zielone szkoły,

- egzamin na kartę rowerową,

- konkurs dla szkoły podstawowej nt znajomości ruchu drogowego,

- pogadanki dotyczące bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego

 

Uczeń:

- zna i stosuje zasady ruchu drogowego,

- przystępuje i zdaje egzamin na kartę rowerową,

- bierze udział w konkursie szkolnym,

- zna i stosuje podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach

M. Mizgajski,

A. Pietraszkiewicz,

M. Lipińska,

O. Chodakowska

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 2012 r.

3.

STOP NAŁOGOM I AGRESJI

- realizacja programów profilaktycznych,

- spotkanie z policjantem nt szkodliwości używek,

- pogadanki na godzinach wychowawczych

Uczeń:

- posiada wiedzę nt zdrowotnych konsekwencji stosowania używek,

-wykazuje postawę asertywną,

- reaguje i nie jest obojętny na zachowania asertywne,

- potrafi rozwiązać swoje sprawy nie stosując przy tym agresji

 

J. Kluska,

koordynatorzy programów profilaktycznych

O. Chodakowska,

M. Lipińska

 

Cały rok szkolny

4.

RADZĘ SOBIE Z ZAGROŻENIAMI

- spotkanie ze strażakiem,

- spotkanie z policjantem,

- zajęcia edukacyjne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń ze strony osób dorosłych i czworonogów.

Uczeń:

- wie jak zachować się podczas pożaru,

- wie jak zachować się podczas wypadku,

- wie kogo zawiadomić o zauważonym przez niego zagrożeniu,

- zna nr alarmowe,

- wie do kogo zwrócić się o pomoc

 

M. Lipińska,

O. Chodakowska,

nauczyciele

 

Cały rok szkolny