„ZDROWY ŚWIAT – LEPSZY ŚWIAT”

 

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

2009 - 2012

W RAMACH PROJEKTU

 „SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE”

 

         Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Odgrywa istotną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Równowaga fizjologiczna i psychiczna pomiędzy organizmem dziecka a otaczającym je środowiskiem biofizycznym i społecznym ułatwia nabywanie wiedzy, umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków ważnych w całym naszym życiu. Z kolei zachwianie tej równowagi jest przyczyną złego samopoczucia, chorób, które zakłócają prawidłowy przebieg edukacji

         Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka. Dbałość o zdrowie ucznia, to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności ucznia jest najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań wychowawczych szkoły.

     Program „Zdrowej Szkoły” w ramach uzyskania Certyfikatu Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie jest zgodny z Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki Szkoły Promocja zdrowia wspiera osobisty i społeczny rozwój człowieka, poprzez udostępnienie informacji o zdrowiu, edukację do zdrowia i doskonalenie umiejętności życia.
Tworzenie szkoły promującej zdrowie to wyzwanie dla nauczycieli oraz uczniów. To oni w największym stopniu zmieniają rzeczywistość szkolną, od nich najwięcej zależy.

CHARAKTERYSTYKA  PROGRAMU

Program ,,ZDROWY ŚWIAT – LEPSZY ŚWIAT” powstał w oparciu o główny cel Szkoły Promującej Zdrowie, jakim jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby osiągnąć zdrowy styl życia należy zrealizować następujące cele:

 

·        kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie   i w społeczności lokalnej,

·        zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne  i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

·        umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,

·        zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,

·        włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły

      z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

·        wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

·        włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

 

Podstawą prawną programu jest Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników.  (Dziennik Ustaw nr 25 z dnia 23 lutego 2004 r. poz.220)

Program oparty jest na założeniach i celach edukacji prozdrowotnej umieszczonych w:

·        Podstawie programowej kształcenia ogólnego

·        Narodowym Programie Zdrowia

·        Programie Szkoła Promująca Zdrowie

·        Szkolnym Programie Wychowawczym

·        Szkolnym Programie Profilaktycznym 

·        Wybranych  elementach ścieżek edukacyjnych:

-  edukacji prozdrowotnej

             - edukacji ekologicznej

             -  wiedza o społeczeństwie

             - wychowanie do życia w rodzinie

1. CEL OGÓLNY

    Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy  o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia. Cel ten będzie oscylował wokół zadań związanych ze zdrowym odżywianiem oraz wpojeniem nawyku dbania o swoje miejsce pracy.

         Hasłem przewodnim programu jest ,,Zdrowy świat – lepszy świat”. Zadaniem naszego programu jest pobudzanie w uczniach chęci tworzenia własnego stylu życia jako człowieka zdrowego, chętnego do działania, ciekawego świata i otaczającej go rzeczywistości. Realizacja założeń programowych ma za zadanie doprowadzić do dalszej ewaluacji zainteresowań uczniów w stronę animowania zdrowego stylu życia.

     Program ma charakter stałych, długofalowych oddziaływań, możliwych do realizacji w codziennym kontakcie z uczniami – co powinno przynieść pożądane efekty. Jest dostosowany do potrzeb i problemów uczniów. Dotyczy zagadnień występujących w szkole oraz zagrożeń, które mogą zakłócić prawidłowy rozwój osobowości, a wynikających z przeprowadzonych ankiet, rozmów i opinii uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA

   Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań , wynikających z ankiet  przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także obserwacji rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały niżej podane kierunki działań ujęte w bloki (moduły) :

·        przyjazna atmosfera w szkole i w klasie , prawidłowe relacje międzyludzkie

·        ruch w życiu człowieka , zdrowy styl życia (podejmowanie aktywności ruchowej

      na lekcjach i w czasie wolnym)

·        życie bez nałogów

·        prawidłowe odżywianie się, promocja zdrowia

·        bezpieczeństwo w codziennym życiu i pierwsza pomoc

·        zdrowie psychiczne

·        zagrożenia cywilizacyjne i naturalne, a zdrowie człowieka

 

3. REALIZACJA DZIAŁAŃ ZDROWOTNYCH

Poszczególne zagadnienia ( moduły) zostały opracowane w formie tabel, zawierających:

·        zadania szczegółowe dla poszczególnych działań,

·        procedury osiągania zadań ( metody i formy),

·        oczekiwane efekty ( cele szczegółowe),

·        sposoby ewaluacji.

Do każdego z powyższych zadań opracowany zostanie szczegółowy harmonogram działań, zaplanowany cykl szkoleń i zajęć warsztatowych dla nauczycieli i rodziców, a także nawiązana będzie współpraca z licznymi instytucjami wspomagającymi szkołę.

Kolejność realizacji materiału programowego uzależniona jest od aktualnych potrzeb. W pierwszej kolejności realizowane będą te zadania, które uznane zostały przez społeczność szkolną jako priorytetowe.

Sposoby realizacji:

 

·        zajęcia edukacyjne

·        zajęcia pozalekcyjne

·        godziny wychowawcze

·        lekcje przedmiotowe  

·        zajęcia z pedagogiem

·        spotkania profilaktyczno – edukacyjne ze specjalistami z instytucji

·        kampanie profilaktyczne 

 

W tworzeniu szkoły promującej zdrowie współuczestniczą:

 

 • uczniowie

 • nauczyciele

 •  pracownicy szkoły

 • rodzice i opiekunowie

 • środowisko lokalne

 • instytucje współpracujące ze szkołą

 • zaproszeni specjaliści

 

Osoby i instytucje wspierające działalność programową

 • Samorząd Uczniowski

 • Powiatowa Stacja SANEPID-u

 • Służba Zdrowia

 • Policja

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Polski Czerwony Krzyż

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 • Instytucje i fundacje promujące zdrowie

 • „Stowarzyszenie Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla szkoły”.

 

4. OCZEKIWANE REZULTATY

     Udział w programie „ZDROWY ŚWIAT – LEPSZY ŚWIAT” ma zwiększyć integrację społeczności szkolnej i spowodować zmiany zachowań w zakresie zdrowia fizycznego i psychospołecznego. Wskazać ma naszym wychowankom zagrożenia cywilizacyjne i naturalne, które mają ogromny wpływ na zdrowie ludzkie. Młodzi ludzie powinni dostrzec walory zdrowego stylu życia i poszerzać sposoby zdobywania i opracowywania wiadomości w tym zakresie. Podejmowane w sposób aktywny zadania ukształtować powinny ważne umiejętności życiowe takie jak: skuteczne porozumiewanie się, umiejętności interpersonalne, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, twórcze i krytyczne myślenie, samoświadomość, empatia, radzenie sobie z emocjami i ze stresem. Wpłynąć to powinno na zbudowanie przyjaznej atmosfery i bezpiecznego środowiska szkolnego.

 

    Zakłada się, że po realizacji programu uczniowie będą dbać o higienę osobistą i otoczenia, poznają zasady racjonalnego odżywiania i zastosują je w praktyce. Włączą się w walkę z nałogami i innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi w najbliższym środowisku. Zrozumieją też, w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie. Mamy nadzieję , iż proponowany program pozytywnie wpłynie na poprawę zdrowia oraz dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej i zwiększy jej motywację do podejmowania poważnych przedsięwzięć nakierowanych na działanie na rzecz drugiego człowieka

 

Przewidywane efekty to:

 • Wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych.

 • Realizacja zadań priorytetowych.

 • Rzetelna diagnoza potrzeb uczniów i całej społeczności szkolnej.

 • Osiąganie zamierzonych celów i płynąca z tego satysfakcja.

 • Poprawa relacji międzyludzkich, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów.

 • Poprawa umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, negocjowania oraz radzenia sobie ze stresem.

 • Wzbogacenie form współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną.

 • Umiejętność planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych działań  w tym zakresie.

 • Rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

 • Poprawa bazy, estetyki i wyposażenia szkoły.

 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi szkołami.

 • Sukcesy szkoły w różnych dziedzinach a zwłaszcza w działaniach prozdrowotnych.

 • Wzrost zaangażowania środowiska lokalnego w kształtowanie kultury zdrowotnej.

 • Pozytywna ocena programu przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

 • Promocja szkoły i tworzenie tradycji

 

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

 

Koordynatorzy: Chodakowska Olga, Lipińska Marta

Zespół: Pniak Grażyna, Pietraszkiewicz Anna, Mizgajski Marek, Dzięga Joanna (higienistka szkolna), Cerek Bogumiła (intendent szkolny)