KONTYNUACJA PROGRAMU

„ZDROWY ŚWIAT – LEPSZY ŚWIAT”

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6

ul. STARZYŃSKIEGO 41

41-215 SOSNOWIEC

 

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

2012 - 2015

W RAMACH PROJEKTU

 „SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE”

 

WSTĘP

 

         Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Kierując się tą zasadą nasza szkoła 4 lata temu przystąpiła do projektu Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie. Po roku kandydackim rozpoczęliśmy realizację 3 – letniego programu „Zdrowy świat – lepszy świat”. W czerwcu 2012r. zakończyliśmy realizację w/w programu. Od września 2012r. rozpoczęliśmy realizację nowego programu pod tym samym hasłem.

INFORMACJA O SZKOLE

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 – Szkoła Podstawowa nr 33 z oddziałami specjalnymi im. A. Mickiewicza i Gimnazjum nr 27 z oddziałami integracyjnymi mieści się w Sosnowcu – Ostrowach Górniczych przy ulicy Starzyńskiego 41.

Organem prowadzącym szkołę  jest Gmina Sosnowiec, a organem sprawującym nadzór  pedagogiczny nad gimnazjum jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 W Sosnowcu jest mgr Anna Woszczek.

Do szkoły uczęszcza 235 uczniów.

Grono pedagogiczne liczy 38 nauczycieli.

W szkole pracuje: pedagog szkolny, psycholog szkolny, bibliotekarz, kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy.

Baza szkoły:

- Baza sportowa:

·         Sala gimnastyczna,

·         Sala do gimnastyki korekcyjnej,

·         Sąsiadujący ze szkołą stadion sportowy,

·         Park szkolny ładnie zagospodarowany,

- świetlica szkolna z osobną jadalnią,

 - świetlica socjoterapeutyczna,

- 14 sal lekcyjnych,

- biblioteka szkolna,

- sala komputerowa,

- gabinet pedagoga,

- gabinet psychologa,

- sala do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

- gabinet higienistki szkolnej.

Uczniowie szkoły oprócz uczęszczania na podstawowe zajęcia dydaktyczne mogą również uczestniczyć w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

·         kółka – przyrodnicze, teatralne, techniczne, plastyczne, taneczne, rytmiczne,  j. angielskiego, historyczne

·         drużyna zuchowa,

·         gimnastyka korekcyjna,

·         zajęcia sportowe

Program „Zdrowej Szkoły” jest zgodny z Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki Szkoły Promocja zdrowia wspiera osobisty i społeczny rozwój człowieka, poprzez udostępnienie informacji o zdrowiu, edukację do zdrowia i doskonalenie umiejętności życia.

CHARAKTERYSTYKA  PROGRAMU

Program ,,ZDROWY ŚWIAT – LEPSZY ŚWIAT”  powstał w oparciu o główny cel Szkoły Promującej Zdrowie, jakim jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej i lokalnej. Realizowany był w latach 2009 – 2012. We wrześniu 2012 uczniowie, rodzice i pracownicy naszej szkoły rozpoczęli realizację nowego programu pod tym samym hasłem „Zdrowy świat – lepszy świat”. Program ten będzie realizowany w latach 2012 – 2015.

Aby osiągnąć zdrowy styl życia należy zrealizować następujące cele:

·         kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdego ucznia,

·         zachęcać do zdrowego stylu życia,

·         umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,

·         zapewnić sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi środowisko pracy i nauki,

·         wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia,

Podstawą prawną programu jest Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 r.    w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników. ( Dziennik Ustaw nr 25 z dnia 23 lutego 2004 r. poz.220)

Program oparty jest na założeniach i celach edukacji prozdrowotnej umieszczonych w:

·         Podstawie programowej kształcenia ogólnego

·         Narodowym Programie Zdrowia

·         Programie Szkoła Promująca Zdrowie

·         Szkolnym Programie Wychowawczym

·         Szkolnym Programie Profilaktycznym 

·         Wybranych  elementach ścieżek edukacyjnych:

-  edukacji prozdrowotnej

             - edukacji ekologicznej

             -  wiedza o społeczeństwie

             - wychowanie do życia w rodzinie
 

1.  CEL OGÓLNY

Głównym celem programu jest  stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia. Takim celem kierowaliśmy się przez ostatnie trzy lata w czasie realizacji programu i taki też cel będzie nam towarzyszył przez kolejne lata realizacji programu Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie. Cel ten będzie oscylował wokół zadań związanych ze zdrowym odżywianiem, dbałością o higienę osobistą oraz bezpieczeństwem uczniów, profilaktykę zagrożeń i niedostosowań społecznych.

Hasło przewodnie programu promuje zdrowy świat, który ma się stać lepszym światem otaczającym naszych uczniów. Nasza szkoła promuje zdrowie, a tym samym inwestuje w zdrowie i edukację młodego człowieka. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki w nauce. Jesteśmy szkołą, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy i współdziałania w grupie. Zdrowie, czyli doskonałe samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów jest w naszej szkole podstawowym celem działania.

2. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA

     Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli, a także obserwacji codziennej rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały niżej podane kierunki działań ujęte w bloki:

·         przyjazna atmosfera w szkole i w klasie, prawidłowe relacje międzyludzkie

·         ruch w życiu człowieka

·         profilaktyka zagrożeń uzależnieniem i niedostosowaniem społecznym

·         zdrowe odżywianie

·         higiena osobista

·         zdrowie psychiczne

3. REALIZACJA DZIAŁAŃ ZDROWOTNYCH

Poszczególne zagadnienia zostały opracowane w formie tabel, zawierających:

·         zadania szczegółowe dla poszczególnych działań,

·         procedury  osiągania zadań,

·         oczekiwane efekty,

·         sposoby ewaluacji.

Do każdego z powyższych zadań  opracowany zostanie szczegółowy harmonogram działań, zaplanowany cykl szkoleń i zajęć warsztatowych dla nauczycieli i rodziców, a także nawiązana będzie współpraca z licznymi instytucjami wspomagającymi szkołę.

Kolejność realizacji materiału programowego uzależniona jest od aktualnych potrzeb. W pierwszej kolejności  realizowane będą te zadania , które uznane zostały przez społeczność szkolną jako priorytetowe.

Sposoby realizacji:

·         zajęcia edukacyjne

·         zajęcia pozalekcyjne

·         godziny wychowawcze

·         lekcje przedmiotowe  

·         zajęcia z pedagogiem

·         spotkania profilaktyczno – edukacyjne ze specjalistami z instytucji

·         kampanie profilaktyczne 

·         dodatkowe akcje

W tworzeniu szkoły promującej zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie
 • nauczyciele
 • pracownicy szkoły
 • rodzice i opiekunowie
 • środowisko lokalne
 • instytucje współpracujące ze szkołą

Osoby i instytucje wspierające działalność programową

 • Samorząd Uczniowski
 • Powiatowa Stacja SANEPID-u
 • Służba Zdrowia
 • Policja
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Świetlica środowiskowo – socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka”
 • „Stowarzyszenie Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla szkoły”

4. OCZEKIWANE REZULTATY

Udział w programie „ZDROWY ŚWIAT – LEPSZY ŚWIAT” ma na celu zmienić zachowanie uczniów w zakresie dbania o swoje zdrowie fizyczne,  psychiczne i społeczne. Młodzi ludzie powinni posiadać świadomość jak ważnym celem jest dbanie o prawidłowe odżywianie, dbanie o swoją higienę, a także wystrzeganie się wszelkich używek.

Zakłada się, że po realizacji programu uczniowie będą dbać o higienę osobistą i otoczenia, poznają zasady racjonalnego odżywiania i zastosują je w praktyce, a także będą wystrzegać się wszelkich nałogów.

Przewidywane efekty to:

 • wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych
 • wzrost świadomości o dbałość przygotowania pełnowartościowych posiłków
 • wystrzeganie się wszelkich nałogów
 • rzetelna diagnoza potrzeb uczniów i całej społeczności szkolnej
 • poprawa relacji międzyludzkich, bezpieczeństwa fizycznego i  psychicznego uczniów
 • współpraca z uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną
 • umiejętność  planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych działań  w tym zakresie
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi szkołami
 • wzrost zaangażowania środowiska lokalnego w kształtowanie kultury zdrowotnej
 • pozytywna ocena programu przez uczniów, nauczycieli i rodziców
 • promocja szkoły i tworzenie tradycji

5. MONITOROWANIE I EWALUACJA

     Program podlega ocenie skuteczności, czyli ewaluacji. Chodzi o sprawdzanie realizacji założonych celów i działań profilaktycznych.

Rodzaj ewaluacji:

·         Ewaluacja procesu (monitoring)

·         Ewaluacja końcowa

    Ewaluacja programu będzie polegała na systematycznym monitorowaniu zaplanowanych zadań. Informacje niezbędne do ewaluacji pozyskiwane będą przez:

·         rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły

·         obserwację uczniów w różnych sytuacjach

·         wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań  szkolnego zespołu  wychowawczego, zespołu do spraw promocji zdrowia

·         analizę dokumentów szkolnych

·         sprawozdania i ewaluację projektów edukacyjnych

·         ankiety

·         analizę wytworów pracy uczniowskiej i ich zaangażowanie w działania promujące zdrowy styl życia. 

    Ewaluacja posłuży twórcom programu do opracowania pisemnego raportu z wdrożenia  edukacji prozdrowotnej. Raport zostanie przedstawiony nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej .

 

6. DOKUMENTACJA PROGRAMU

 • Zeszyt protokołów zebrań ds. promocji zdrowia
 • Informacje na stronie internetowej szkoły
 • Zapisy w dziennikach lekcyjnych
 • Informacje, ulotki, plansze, aktualne hasła na tablicy szkolnej
 • Sprawozdania z podejmowanych działań bieżących
 • Sprawozdania roczne

BIBLIOGRAFIA:

1. Brudło A. Reguły normujące życie szkolne. „Edukacja i Dialog” 2005, nr 5

2. Forczek G. Jesteśmy w szkole promującej zdrowie. „Lider” 2004, nr 6

3. Jakubowska H. Promocja zdrowia, profilaktyka uzależnień , Warszawa 1999

4. Sokołowska M. Szkoła promująca zdrowie jest już nastolatkiem. „Remedium” 2005, nr 5

5. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna , Warszawa  2007

6. Wojnarowska B. (red.), Zdrowie i szkoła, Warszawa 2000

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Koordynatorzy: Chodakowska Olga, Lipińska Marta

Zespół: Pniak Grażyna, Pietraszkiewicz Anna, Mizgajski Marek, Dzięga Joanna (higienistka szkolna), Cerek Bogumiła (intendent szkolny)