PROGRAM NA LATA 2009/2012

L.p.

MODUŁ

TREŚCI

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

EFEKTY

1.

Promocja zdrowia poprzez ruch i aktywność fizyczną.

1. Organizacja wyjazdów, wyjść o charakterze kulturalnym.

2. Organizacja wycieczek.

3. Organizacja wyjazdów na zieloną szkołę kl. III i kl. specjalnych.

 

 • Udział uczniów w wycieczkach, wyjazdach do teatru, kina, muzeum, itp.
 • „Wieczór bajek”,
 • Apele, akademie szkolne.

 

 • Uczniowie wraz z wychowawcą przynajmniej raz  w roku organizują wycieczkę o charakterze kulturalnym i turystyczno – rekreacyjnym.

 

Aktywne spędzanie czasu wolnego.

1. Podnoszenie kondycji fizycznej i rozwijanie zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 • Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
 • Zajęcia sportowe – piłka nożna, koszykówka,
 • Zajęcia taneczne,
 • Zajęcia plastyczne,
 • Zajęcia teatralne,
 • Zajęcia techniczne,
 • Zajęcia rytmiczne,
 • Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej,
 • Gromada zuchowa „Leśni Władcy”,
 • Harcerze.

 

 • Uczeń zna podstawowe kroki tańców towarzyskich,
 • Uczeń zna zasady gier zespołowych,
 • Uczeń rozwija zdolności, zainteresowania,
 • Uczeń umie wcielać w życie idee harcerskie,
 • Uczeń potrafi współpracować w grupie,
 • Uczeń potrafi prawidłowo zorganizować sobie czas wolny.

2. Udział w zajęciach organizowanych przez świetlicę środowiskowo – socjoterapeutyczną „Uśmiech Dziecka”.

 

 • Zajęcia socjoterapeutyczne,
 • Zajęcia wychowawcze,
 • Zajęcia dydaktyczne.

 

 

 

 • Uczeń zna prawidłowy model życia funkcjonowania w środowisku.

3. Rodzinna aktywność fizyczna.

 • Festyn „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”.

 

 • Integracja rodziców ze społecznością szkolną.

 

4. Sportowy Dzień Dziecka.

 • Organizacja sportowych konkurencji.
 • Uczeń zna zasady gry fair play,
 • Uczeń współdziała w zespole.

2.

Promocja zdrowia poprzez prawidłowe odżywianie.

1. Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

 • Udział uczniów w akcji „Szklanka mleka”,
 • Wprowadzenie zdrowej żywności do sklepiku szkolnego,
 • Wpojenie nawyku spożywania drugiego śniadania,
 • Prawidłowo ułożony jadłospis.

 

 • Uczeń codziennie pije 0,25l mleka smakowego lub białego,
 • Uczeń spożywa odpowiednio zbilansowane i urozmaicone posiłki,
 • Uczeń spożywa drugie śniadanie.

2. Kulturalne spożywanie posiłków.

 • Wpojenie uczniom nawyku kulturalnego jedzenia,
 • Dbanie o miejsce spożywania posiłków,
 • Zawieszenie gazetki na jadalni nt. zdrowego odżywiania się.

 

 • Uczeń potrafi kulturalnie spożywać posiłki,
 • Uczeń zna zasady zachowania się przy stole i na jadalni.

3.

Higiena zdrowia fizycznego i psychicznego.

1. Higiena jamy ustnej.

 • Udział uczniów w programie fluoryzacji zębów.

 

 • Uczeń dba w sposób prawidłowy o higienę jamy ustnej.

 

2. Higiena okresu dojrzewania.

 • Pogadanki na lekcjach przyrody i WDŻ.

 

 • Uczeń dba o higienę swojego ciała.

 

3. Szczepienia uczniów.

 

 • Wpojenie nawyku terminowego szczepienia.

 

 • Uczeń pamięta o terminach swoich szczepień.

 

4. Higiena zdrowia psychicznego.

 • Pogadanki, prelekcje dla rodziców i uczniów prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego.

 

 • Uczeń wie gdzie może otrzymać pomoc.

 

5. Poprawa warunków pracy nauczycieli i uczniów.

 • Zadbanie o wystrój klas szkolnych i korytarzy.

 

 

 • Uczniowie dbają o swoje klasy, potrafią wykonać pracę na określony temat.

4.

Promocja zdrowia poprzez realizację programów profilaktycznych.

1. „Trzymaj Formę”.

 • Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia,
 • Kształtowanie zasad aktywnego stylu życia.
 • Uczeń potrafi prawidłowo się odżywiać.
 • Uczeń prowadzi aktywny styl życia.

 

2. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

 

 

 • Promowania wśród uczniów profilaktyki uzależnień,
 • Upowszechnienie wzorców i postaw prozdrowotnych,
 • Podnoszenie sprawności fizycznej i prowadzenie zdrowego stylu życia.
 • Uczeń jest świadomy o szkodliwym wpływie alkoholu, narkotyków, papierosów i innych używek na jego organizm,
 • Uczeń propaguje zdrowy styl życia,
 • Uczeń potrafi dokonywać prawidłowych wyborów.

 

3. „Żyjmy zdrowo”.

 

 • Ochrona zdrowia zagwarantowana pełnym bezpieczeństwem,
 • Pobudzanie w uczniach świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uczeń dba o higienę osobistą i otoczenia,
 • Uczeń zna zasady prawidłowego odżywiania,
 • Uczeń wie jak ważna jest aktywność ruchowa w życiu człowieka.

4. „Szkoła bez przemocy”.

 

 • Przeciwdziałanie przemocy w szkołach przez zwiększenie świadomości problemu,
 • Zmiana postaw wobec zachowań agresywnych,
 • Dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które zwalczać będą zjawisko przemocy.
 • Uczniowie uczestniczą w apelach „Precz z agresją”,
 • Uczniowie pełnią wraz z nauczycielami dyżury śródlekcyjne,
 • Uczeń reaguje i nie jest obojętny na zachowania agresywne.

5. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 

 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.
 • Uczeń nie stosuje agresji wobec siebie i swoich kolegów, koleżanek.

 

6. „Na dobry start”.

 • Upowszechnienie bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym rowerowym,
 • Poznanie walorów przyrodniczych, etnograficznych okolicy,
 • Podniesienie poziomu świadomości dzieci o konieczności stosowania elementów odblaskowych.
 • Uczeń wie, jak należy poruszać się w ruchu drogowym,
 • Docenia walory otaczającej go przyrody,
 • Uczeń ma świadomość konieczności stosowania elementów odblaskowych na ubraniach.

7. „Ratujemy i uczymy ratować”.

 • Nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • Nauka prawidłowego zachowania w sytuacjach ratujących życie.
 • Uczeń ma świadomość jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy,
 • Uczeń potrafi w sposób prawidłowy ocenić sytuację,
 • Uczeń zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

8. Terapia wad wymowy.

 • Zajęcia logopedyczne.
 • Uczniowie z wadami wymowy objęci są pomocą szkolnego logopedy.