STRONA GŁÓWNA SZKOŁY

 


HANNA HABERKO

JOLANTA KLUSKA 

STRONA GŁÓWNA AKCJI

 
                                         2008/2009

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. W ramach tego programu uczniowie będą podejmowali szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkole. 

 Na godzinach wychowawczych uczniowie zostali zapoznani z przygotowanym przez Radę Programową „Kodeksem szkoły bez przemocy”. W ramach systemu przeciwdziałania przemocy i agresji Samorząd Uczniowski opracował dla poszczególnych klas  harmonogram dyżurów śródlekcyjnych. „Dyżurni uczniowie” wraz  z nauczycielami  pilnują dyscypliny i porządku na korytarzach szkolnych.
W tym roku hasłem przewodnim programu jest „Szkoła dla społeczności – społeczność dla szkoły”.
W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym uczniowie naszej szkoły zaprezentowali w kościele parafialnym program artystyczny z okazji „90 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości”.  HH

 

Kodeks SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

 
>>>zobacz zdjęcia<<<

13 stycznia 2009 r. Apel „ Precz z agresją”   

Podczas pierwszej części spotkania, uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu dot. rodzajów agresji, jej konsekwencji i sposobów radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i związanymi z przemocą. Następnie wszyscy uczniowie obejrzeli inscenizację trzech scenek, dzięki czemu mieli okazję jeszcze raz przypomnieć sobie istotę norm i zasad funkcjonujących w życiu społecznym. Kolejna część apelu poświęcona była prezentacji multimedialnej Kodeksu „Szkoły bez przemocy”. Rozstaliśmy się pamiętając, że używanie magicznych słów: „przepraszam, proszę, dziękuję” nic nie kosztuje, a na pewno jest pomocne podczas rozwiązywania wielu trudnych sytuacji życiowych. Udział w apelu stał się okazją do przemyśleń na temat różnych aspektów zachowań, obecnych podczas codziennych kontaktów interpersonalnych w szkole i poza nią.

 

24 lutego 2009 r.

W ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z policjantem z Zespołu ds. Nieletnich Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej w Sosnowcu. Funkcjonariusz wygłosił pogadankę na temat dysfunkcjonalnych zachowań dzieci i młodzieży, ich konsekwencji prawnych i sposobów radzenia sobie z nimi. Szczególną uwagę zwrócił na szkodliwość zachowań związanych  z agresją i przemocą. Część zajęć z policjantem była poświęcona dyskusji. Uczniów interesowały pozaszkolne (policyjne, sądowe) procedury postępowania z uczniami zagrożonymi demoralizacją.

 

3 marca 2009 r.

W ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, w klasach V – VI odbyła się pierwsza część zajęć profilaktycznych pt. „Przeciw przemocy”, zrealizowana przez terapeutów Centrum Edukacji i Profilaktyki / Stowarzyszenia EPSILON z Bielska Białej. >>> http://www.blog.epsilon.org.pl/) <<<

Celem tego spotkania była eliminacja zachowań wykluczających ze środowiska rówieśniczego.

 

Zajęcia miały formę warsztatową, trwały po 2 godziny lekcyjne w każdej klasie, przebiegały z udziałem wychowawców klas.

Druga część programu „Przeciw przemocy” zostanie zrealizowana w najbliższym czasie.

 
2009/2010
 
 

Nauczyciele i uczniowie ZSO nr 6 przystąpili do IV edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. W roku szkolnym 2009/2010 cała społeczność szkoły będzie podejmowała działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów, która jest nadrzędnym celem programu „Szkoła bez przemocy”. Celami szczegółowymi realizacji tego programu są m. in.:

- zapobieganie zachowaniom agresywnym,

- kształtowanie u uczniów umiejętności wyrażania emocji negatywnych w sposób społecznie akceptowany,

- wzrost poczucia bezpieczeństwa przez uczniów,

- integracja zespołów klasowych.

Duży udział w realizacji programu będą mieli rodzice naszych uczniów.           

JK

 

W tym roku po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. W roku 2009/2010 nadrzędnym celem programu jest zaangażowanie społeczne uczniów, nauczycieli i rodziców w wolontariat. Bezinteresowne działanie na rzecz innych jest bowiem jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania przemocy.
Nasi uczniowie od kilku lat zbierają fundusze dla fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. W tym roku szkolnym na rzecz fundacji przekazali kwotę 100 zł uzyskaną ze sprzedaży kalendarzyków na rok 2010.
Wspólnie z panią psycholog D. Korolow włączyli się do kampanii „Pola nadziei”- to organizowana od 12 lat kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych. W ramach tej kampanii 7 października nasi uczniowie wzięli udział we wspólnym sadzeniu cebulek żonkili zorganizowanym przez Zarząd Hospicjum św. Tomasza Ap.
w Sosnowcu.

HH

 
>>>zobacz zdjęcia<<<

30 marca w naszej szkole odbył się apel  na temat „ Co możemy zrobić , aby nasi koledzy nie przejawiali agresji słownej” . Uczniowie w trakcie programu dowiedzieli się

co to jest agresja słowna , kiedy występuje i jak się przed nią bronić. W wyniku wspólnej debaty ustalili  kilka  zasad przeciw tej formie agresji, których zamierzają przestrzegać.

 

 

HH

 

   
>>>zobacz zdjęcia<<<

7 października ruszyły "POLA NADZIEI"

 

Zarząd Hospicjum św. Tomasza Ap.  w imieniu całego ruchu hospicyjnego zaprosił  na wspólne sadzenie cebulek żonkili w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Pola Nadziei". 

 

Uczniowie naszej szkoły również aktywnie włączyli się w tę Ogólnopolską Kampanię.

IW

zdjęcia D. Korolow

 

W ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, uczniowie i nauczyciele ZSO nr 6 zgłosili swój udział w Tygodniu Wolontariatu wyznaczonym na okres od 7 do 11 grudnia 2009 roku. Zaplanowano następujące działania:

- pogadanki w klasach dot. postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy,

- konkurs plastyczny (wykonanie plakatu zachęcającego do przystąpienia do wolontariatu),

- przeprowadzenie wśród uczniów i nauczycieli zbiórki odzieży używanej i jej   

  przydział najuboższym rodzinom,

- przygotowanie ozdób i symboli świątecznych (kartki, aniołki, ozdoby choinkowe) przeznaczonych na kiermasz organizowany przez Hospicjum Św. Tomasza Ap. w Sosnowcu,

- zbiórka produktów spożywczych i środków czystości dla chorych będących pod opieką Hospicjum Św. Tomasza Ap.

                                                                                    

                                                                                                              JK

 

1 i 15 grudnia 2009 r. oraz 5 stycznia 2010r. w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy” odbyły się spotkania uczniów klas Va, VIa szkoły podstawowej i Ia, Ib gimnazjum z policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Uczniowie wysłuchali wykładu dot. demoralizacji nieletnich oraz ich prawnej odpowiedzialności. Szczególną uwagę poświęcono problematyce agresji i przemocy a także konsekwencjom picia przez młodzież alkoholu.

                                                                                                               JK

 
>>>zobacz zdjęcia<<<
23 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „Marszu Nadziei”, który odbył się w ramach Pierwszego Żonkilowego Festiwalu Przyjaciół Hospicjum Domowego św. Tomasza – „Pola Nadziei 2010”.

 

W ramach kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy” w kl. Va został zrealizowany program profilaktyczny pt. „Przeciw przemocy”. Odbył się on w dwóch turach. W czasie zajęć, prowadzonych przez terapeutów ze Stowarzyszenia EPSILON w Bielsku Białej, aktywnie pracowali piątoklasiści wraz ze swoją wychowawczynią.

                                                                                                                         JK

 
>>>zobacz zdjęcia<<<

7 czerwca w naszym zespole szkół został zorganizowany Dzień Szkoły Bez Przemocy. Z tej okazji w dniach 1–7.06.2010 r., uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wykonywali plakaty związane tematycznie z tym dniem.

 7 czerwca plakaty zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

 8 czerwca na lekcjach wychowawczych w klasach, zostały przeprowadzone pogadanki, dot. problematyki agresji i przemocy. Przypomniano także i omówiono zasady, jakimi należy kierować się na co dzień w czasie kontaktów z kolegami.

Nawiązanie do Dnia Szkoły Bez Przemocy miało również miejsce podczas zawodów sportowych, które odbyły się 28 maja br. Rozgrywając poszczególne konkurencje szczególną uwagę zwracano na zasadę fair play.

 

                                                                                            Tekst JK

                                                                                            Zdjęcia IW

ROK 2010/2011

V edycja programu społecznego „Szkoła bez przemocy”

 

 

 

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc oraz dostarczenie szkole systemowych narzędzi, umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji. Głównym przesłaniem w roku 2010/11 będzie punkt Kodeksu Szkoły bez Przemocy „Rodzice są z nami”. Realizując zaplanowane działania, które mają przynieść zmniejszenie częstotliwości i nasilenia zachowań agresywnych, będziemy pamiętać, że kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły odgrywają rodzice.

  JK

   
16 listopada - Spotkanie z policjantem

W ramach programu „Szkoły bez przemocy”, odbyły się spotkania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Podczas tych spotkań funkcjonariusz wygłosił pogadanki dotyczące konsekwencji prawnych różnych negatywnych zachowań uczniów, w tym: agresji i przemocy, wagarowania oraz innych przejawów demoralizacji.
Spotkania z policjantem były okazją do wzbogacenia wiedzy uczniów z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich.
 

JK

   
6-10 GRUDZIEŃ - TYDZIEŃ WOLONTARIATU

W ramach „Szkoły bez przemocy” w naszej szkole, w dniach od 6 do 10 grudnia będzie przeprowadzony Tydzień Wolontariatu. Zachęcamy rodziców, uczniów i nauczycieli do wsparcia rzeczowego i finansowego dwóch akcji charytatywnych:
- corocznej akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem”- zbieramy słodycze, zabawki
i książki, które wręczymy naszym uczniom,


- nowej inicjatywy gimnazjalistów, polegającej na wsparciu działalności Fundacji „Dr
Clown” – zbieramy pieniądze, które zostaną przekazane do fundacji opiekującej się
w szpitalach przewlekle chorymi dziećmi.
                              Serdecznie dziękujemy za każdy gest serca

JK     
      

22  MARCA - SZKOŁA BEZ PRZEMOCY - APEL "Agresji i przemocy mówimy STOP"
>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

ROK 2011/2012

VI edycja programu społecznego „Szkoła bez przemocy”
   

Społeczność ZSO nr 6 w Sosnowcu przystąpiła do VI edycji Programu społecznego „Szkoła bez przemocy". Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz wypracowanie narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie.

W nadchodzącym roku odbędą się w Polsce Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W roku szkolnym 2011/2012 chcemy aktywnie włączyć się w przygotowanie do tego wydarzenia poprzez promocję idei kibicowania fair play. Mamy nadzieję po raz kolejny przekonać się, że na polskich stadionach można kibicować bezpiecznie, a przemoc i agresję można zmniejszać podobnie jak w szkołach.

                                                                                                                   JK.

 

 

5-9 grudnia 2011 - TYDZIEŃ WOLANTARIATU

Uczniowie ZSO nr 6 z udziałem rodziców i nauczycieli, w dniach od 5 do 9 grudnia 2011 roku, będą obchodzić Tydzień Wolontariatu. Jest to jedno z zadań realizowanych w ramach „Szkoły bez przemocy”. Uczniowie kl. III gimnazjum wykonali plakat promujący ideę wolontariatu. Nauczyciele na lekcjach wychowawczych przeprowadzą pogadanki na ten temat. Rodzice wraz z dziećmi podzielą się darami od Mikołaja  z potrzebującymi. Uczniowie doznający problemów w nauce mają szansę skorzystać  z pomocy udzielanej przez swych kolegów – wolontariuszy.


JK

 

 

17 KWIETNIA 2012 - APEL "PRECZ Z AGRESJĄ"
>>>zobacz zdjęcia<<<

 

 

 

Dnia 17 kwietnia 2012 roku, w ramach realizacji VI edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, odbył się apel „Precz z agresją”. Cała społeczność ZSO nr 6 obejrzała inscenizację w wykonaniu uczniów klas IIIb i IIb gimnazjum oraz klasy IIIa szkoły podstawowej a także prezentację dot. tego tematu.

                    opis JK

 

Po apelu zostały uczniom wręczone nagrody, które zdobyli w konkursach pod hasłem "Grzeczność nie jest nauką łatwą" zorganizowanych w ramach realizacji projektu Śląska Szkoła Promująca Zdrowie.

 - Konkurs polonistyczno - plastyczny "Kultura zdobi i ułatwia życie"

I miejsce kl. 4a

II miejsce Angelika Jarzęcka kl. IIIag

III miejsce kl. IIbi

 - Konkurs plastyczny "Zasada fair play"

I miejsce kl. 4-5s, 6s

II miejsce Marzena Brzezińska kl. IIag

III miejsce Karolina Zygan i Katarzyna Karkosz kl. IIIag

                 Natalia Dymarska kl. 5a

Wyróżnienie kl. 1a, kl. 2a

Nagrody wręczyła organizatorka konkursów p. Olga Chodakowska oraz  pani wicedyrektor E. Targosz.

opis OC

   

W minionym tygodniu uczniowie ZSO nr 6 wzięli udział w zbieraniu podpisów na akcję „Kibicuję Fair Play”. Była to jedna z form realizacji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.

Zebraliśmy 212 podpisów, które wraz z podpisami z całej Polski trafią przed rozpoczęciem EURO 2012 do Władz Rzeczpospolitej Polskiej. Będzie to wyrazem dążenia młodych ludzi do przeżywania mistrzostw w piłce nożnej w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa.

 opis JK

   
5 czerwca 2012 - Dzień Szkoły bez przemocy

Z tej okazji w ZSO nr 6 zrealizowano następujące działania:
- we wszystkich klasach przeprowadzono pogadanki na temat „Kibicuję Fair Play”,
- uczniowie klasy IIIbi gimnazjum wykonali plakaty związane tematycznie z grą i kibicowaniem zgodnymi z zasadą Fair Play;

  plakaty te zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych,
- podczas sportowych rozgrywek klasowych i międzyklasowych zwracano uwagę na zachowania Fair Play.

 

pedagog szkolny JK

   

ROK 2013/2014

   
21 października - Spotkanie z policjantem

Uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum spotkali się z policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem. Obejrzeli również film dot. cyberprzemocy.

opis  p. pedagog JK

   
15 listopada - Udział w programie profilaktycznym

15 listopada 2013 roku w klasach I i II gimnazjum odbyła się pierwsza część programu profilaktycznego, realizowanego przez trenerów - terapeutów ze Stowarzyszenia Epsilon z Bielska Białej. Celem tych zajęć były większa integracja uczniów oraz ukształtowanie u nich gotowości do rozwiązywania problemów. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi. Druga i trzecia część programu zostaną zrealizowane w obu klasach do końca roku szkolnego.

 

     JK

   
11 kwietnia  - Apel  „Stop przemocy i agresji”
>>> ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY !
Zawsze powinna taka być! Nie tylko szkoła, ale także dom, rodzice, rodzeństwo oraz każdy z nas – BEZ PRZEMOCY

Dnia 11 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbył się apel pt. „ Stop przemocy i agresji”. Uczniowie zostali zapoznani z prezentacją dotyczącą przeciwdziałaniu zachowań agresywnych. Młodzi aktorzy przedstawili scenki tematyczne przygotowane z wychowawcami.

Agresja jest to działanie skierowane przeciwko drugiemu człowiekowi, wyrządzające innym krzywdę, a wynikające z nieumiejętności radzenia sobie z własnymi problemami.
Agresja to uczucie, które towarzyszy setkom, tysiącom ludzi, to zjawisko, które opanowuje coraz młodsze pokolenia.

Tempo życia zwiększa się, ludzie chcą osiągać więcej, widzieć więcej, mieć więcej. W szybszym tempie opanować muszą wiedzę, aby szybciej móc zarabiać i żyć lepiej niż pokolenie żyjące wcześniej. Jakie są tego koszty? W końcu nic za darmo! Więcej stresu, nerwów, bieganiny, mniej spokoju, rozmów, zrozumienia. Mało kto wytrzymuje, wielu poddaje się agresji.

Czy zdrowy rozsądek, życzliwość nie mogłyby sobie z nią poradzić? Młodzi aktorzy odpowiedzieli nam na to pytanie, przedstawiając scenki tematyczne przygotowane z wychowawcami. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym.

Jolanta Kluska
Agnieszka Król
Anna Szczepańska