PROGRAM ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
"UŚMIECH DZIECKA"
BYŁ REALIZOWANY
od września 2000 r. do grudnia 2017 r.
 

strona główna

 

   Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku od 1430 – 1630 z podziałem na grupy:

  - socjoterapeutyczne dla dzieci z normą intelektualną i dla dzieci upośledzonych umysłowo  w stopniu lekkim (dwa razy w tygodniu)    

   - wychowawcze dla wszystkich dzieci ( codziennie oprócz dni wolnych od zajęć szkolnych)

 

   WIGILIE

 

  SPARTAKIADY i TURNIEJE

 

   KONKURSY

 

  IMPREZY WYJAZDOWE

 

 

W programie założone zostały następujące cele, które są sukcesywnie realizowane:

1)   dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , zagrożonych alkoholizmem uzyskują wsparcie grupy oraz osób dorosłych poprzez uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych, na których mogą nabywać umiejętności wyrażania swoich emocji i współżycia w grupie rówieśniczej oraz uczą się postaw tolerancji wobec problemów innych uczestników zajęć

2)   uczestnicy zajęć wychowawczych mogą rozwijać swoje zainteresowania  i zdolności biorąc udział w różnych formach zajęć (teatralne, muzyczne, plastyczne, sportowo – rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe, informatyczno – edukacyjne „komputer uczy i bawi”, przyrodnicze, krajoznawcze)  oraz imprezach organizowanych w placówce i środowisku lokalnym (turnieje, zawody itp.) 

3)   integracja dzieci specjalnej troski ze środowiskiem pełnosprawnych rówieśników, likwidowanie barier psychologiczno - społecznych

4)   uczniom upośledzonym umysłowo stwarzane są możliwości poznawania i pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez stymulację ich aktywności ruchowej, sfery poznawczej i zachowań prospołecznych

5)   przełamywanie barier psychicznych - obawy, litości, niechęci wobec osób niepełnosprawnych oraz lęku osób upośledzonych przed kontaktami ze zdrowymi rówieśnikami

6)   dzieciom specjalnej troski stworzono możliwość spędzania wolnego czasu w gronie zdrowych rówieśników

7)   uczestnicy zajęć zdobyte umiejętności mogą prezentować zarówno przed społecznością szkoły, rodzicami, jak i w środowisku lokalnym

 

Faza pracy właściwej  w obrębie grup socjoterapeutycznych obejmuje realizację zaplanowanych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych założonych pod kątem danej grupy ukierunkowanych na:

1)      pomoc wychowankom w kształtowaniu systemu wartości , określeniu i  dążeniu do osiągania swoich celów, podejmowaniu właściwych decyzji

2)       uczenie odpowiedzialności za własne postępowanie, radzenia sobie z różnymi problemami i konfliktami,

3)      dostrzegania własnych wartości (mocne strony)

4)       przepracowanie podstawowych urazów wynikających ze wzrastania w rodzinie z chorobą alkoholową,

5)       przejawianych przez uczestników w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi oraz w relacji różnego typu zadań, zarówno indywidualnych jak i grupowych

6)      poruszanie problematyki uzależnień

7)      korygowanie zaburzeń zachowania i emocjonalnych (agresji, wrogości , przemocy, nadpobudliwości, wstydu, poczucia winy) przez propagowanie i uczenie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, oraz rodzinie,

8)      ćwiczenia zmierzające do zdobywania korygujących doświadczeń w sferze uczuć, zachowań i postrzegania

9)      uczenie poprawnych form komunikowania się, umiejętności asertywnych zachowań w różnych sytuacjach życiowych.

Program świetlicy ukierunkowany jest na działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa miejsc spotkań dzieci i młodzieży, zmianę postaw w relacjach rówieśniczych na bardziej partnerskie, wspieranie środowisk rodzinnych w procesie wychowania dzieci poprzez właściwą organizację czasu wolnego dla uczniów. 

 


Copyright © 2009 www.zso6.neostrada.pl , All rights reserved.  Designed by: nolia